Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), u saradnji sa Montenegro Biznis Alijansom (MBA), organizovao je 27.marta Okrugli sto na temu „Analiza Nacrta zakona o privrednim društvima“ sa ciljem davanja doprinosa unapređenju teksta navedenog Nacrta zakona.

Vlada je Nacrt zakona usvojila sredinom 2017. godine nakon čega je sprovedena javna rasprava tokom koje je stiglo preko 320 komentara. Sada je u toku usaglašavanje tih komentara sa Evropskom komisijom (EK).

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva ekonomije, Savjeta za konkurentnost, Centralnog registra privrednih subjekata, kao i predstavnici privatnog sektora. „Zakon treba usklađivati sa direktivama Evropske unije (EU), kojih je pregršt. Međutim, nemate nijednu evropsku direktivu koja reguliše najznačajniji oblik privrednog društva, a to je društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO). Treba graditi propise koji će u Crnoj Gori olakšati i pojednostaviti biznis i na bazi toga privlačiti strane investitore. Ovaj zakon će značiti nešto novog administriranja i novih troškova“, rekao je Rade Bojović iz Montenegro Biznis Alijanse

Predstavnik Ministarstva ekonomije, Goran Nikolić, rekao je da je Nacrt zakona o privrednim društvima od presudne važnosti za razvoj preduzeća, ekonomije i konkurentnosti zemlje. „Dosadašnji zakon redovno je usaglašavan sa većinom ključnih promjena u privrednom pravu EU, a izmjenama i dopunama iz 2011. godine ostvaren je visok stepen usaglašenosti. U pripremi novog zakona korišćena su komparativna iskustva razvijenih i zemalja u regionu. Ključni cilj usklađivanja zakona s pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti jeste stvaranje uslova poslovanja koji će svim preduzećima omogućiti da postanu ravnopravan učesnik na jedinstvenom evropskom ekonomskom prostoru“, naveo je Nikolić.

Predstavnica Poreske uprave (PU), Dušanka Vujisić, kazala je da su iz te institucije uputili dosta primjedbi na Nacrt zakona, od kojih neke nijesu uvažene. „Dali smo predlog da se prilikom podnošenja zahtjeva za dobrovoljnu likvidaciju preduzeća malo usloži taj proces, pa da negdje postoji podatak o postojanju eventualnog duga prema državi, ukoliko ga ima, ili prema ostalim povjeriocima, jer smo svakodnevno u praksi imali likvidacije velikog broja društava“, kazala je Vujisić.

U PU smatraju i da treba detaljno regulisati situacije gdje se, nakon uvođenja stečaja u neku kompaniju, formira novo društvo sa istim članovima, poslovima i istom djelatnošću.

Okrugli sto smo organizovali uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID, u sklopu našeg programa za unapređenje dijaloga između privatnog i javnog sektora, u okviru Regionalnog projekta za ekonomski rast (REG).