U opštinama Nikšić i Bijelo Polje, u četvrtak i petak (17. i 18. marta), održana je informativna sesija o projektu „Preduzetnički buster“ koji ima za cilj smanjenje nezaposlenosti u manje razvijenim opštinama, kroz bespovratnu finansijsku podršku mladim preduzetnicima i preduzetnicama.

Događajima je prisustvovalo sedamdeset mladih ljudi koji su od predstavnika organizacija koje implementiraju program, Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER i Unije mladih preduzetnika Crne Gore, mogli da čuju više detalja o pozivu i proceduri apliciranja za isti.

„Preduzetnički buster“ motiviše mlade preduzetnike i preduzetnice da se razvijaju i zapošljavaju obezbjeđujući im bespovratnu finansijsku podršku od 7500 € po novootvorenom radnom mjestu. Na sajtu Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj www.iper.org.me i na sajtu Unije mladih preduzetnika Crne Gore www.umpcg.me svi zainteresovani mogu se upoznati sa detaljima poziva koji je otvoren do 23.03.2022. do 16:00h.

Kao što se moglo čuti i na info sesijama, podrška je namijenjena postojećim mladim preduzetnicima koji ova bespovratna sredstva treba da iskoriste za obuku nezaposlenih lica, nabavku materijala i opreme, i otvaranje novih radnih mjesta, na period koji nije kraći od šest mjeseci, po završetku projekta.

Najčešće postavljena pitanja i odgovori:

  1. Da li sredstva mogu biti usmjerena za početnike u biznisu?                                                                                                      Poziv je namijenjen isključivo mladim preduzetnicima koji su registrovani minimum 6 mjeseci prije nego što je Javni konkurs objavljen.
  1. Koliki je maksimalni broj radnika koje poslodavaca može da zaposli?                                                                    Projektom nije ograničen broj radnih mjesta koja mogu biti kreirana od strane poslodavca.
  1. Da li mogu da se prijave poslodavci koji imaju preko 35 godina starosti?                                                                            Ne mogu, jer su ovim Javnim konkursom obuhvaćeni mladi preduzetnici do 35 godina starosti.
  1. Da li budžet može da bude usmjeren na plaćanje poslovnog prostora?                                                                                 Ne može, već je trošenje sredstava definisano Javnim konkursom i sredstva mogu biti usmjerena isključivo na kupovinu opreme i materijala za obuku i rad; plaćanje internih ili eksternih predavače i za nadoknadu polaznicima obuke.
  1. Da li poslodavci koji su registrovani u opštinama koje nijesu uključene kao manje razvijene, mogu da apliciraju ukoliko u jednoj od manje razvijenih opština imaju proizvodnju?                                                                                                Poslodavac se može prijaviti na Javnom konkursu ukoliko obavlja poslovnu aktivnost u jednoj od manje razvijenih opština, iako je registrovan u opštini koja se Javnim konkursom ne smatra manje razvijenom, pri čemu je neophodno dostaviti dokaz da obavljat istu u jednoj od njih. Takođe, obučena nezaposlena lica bi morala biti zaposlena u manje razvijenoj opštini.
  1. Ukoliko je preduzeće registrovano u 2021. godini, nije u mogućnosti da dostavim Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2020. godinu. Šta u tom slučaju?                                                                                                                                                     Mladi preduzetnici koji su registrovani u 2021. godini dostavljaju Bilans stanja i Bilans uspjeha samo za tu godinu.
  1. Zašto nije predviđena minimalna zarada u iznosu od 450€ neto za polazanike obuke?                                                    U pitanju je naknada, ne zarada, te naknadu treba obračunavati i plaćati prema nacionalnom zakonodavstvu.
  1. Zašto Javnim konkursom nijesu obuhvaćene opština Tuzi, kao i druge opštine, osim opštine Ulcinj u Južnom regionu?                                                                                                                                                                                                          Na listi razvijenosti nema opštine Tuzi jer je za nju u periodu programiranja Programa za protekle dvije godine važio indeks razvijenosti kao za Podgoricu. U kontekstu ovog Programa, manje razvijene opštine u Crnoj Gori definisane su Pravilnikom br. 002-25/2019, kojim se proglašava lista stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori na osnovu godišnjih prosjeka za 2016/2018. godinu (Sl. list CG br. 77/2019). od 31.12.2019.) Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti lokalne samouprave možete pogledati na http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05EB7F07-CF82-4CB9-B7A6-A8B7A922C23B} (30. i 31. strana)
  1. Šta se dešava sa iznosem granta ukoliko poslodavac aplicira za tri nezaposlena lica koja želi da obučava?             U navedenom slučaju, poslodavaca aplicira za iznos od 15.000 € i u obavezi je da zaposli 2 nezaposlena obučena lica po završetku projekta na period od minimum 6 mjeseci.

Projekat realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), ko-finansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a sprovodi se u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja.