Obavještavamo vas da je Poziv za dostavljanje idejnog rješenja sa motivom zlatoveza, zbog velikog interesovanja, produžen do ponedeljka 8. jula do 13:00h.  Aplikacije koje budu dostavljenje nakon navedenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Detalji poziva se nalaze u nastavku.

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), u saradnji sa Udruženjem starih zanata i vještina NIT,  u okviru projekta „Očuvanje i razvoj tradicionalnog crnogorskog zanata – zlatoveza“, raspisuje

Poziv za izradu idejnog rješenja proizvoda

sa motivom zlatoveza

Pozivamo sve zainteresovane da ispolje svoju kreativnost i predlože idejno rješenje proizvoda sa motivom jedinstvenog crnogorskog zlatoveza, pomoću transponovanja ornamentike u zlatovezu sa okovratnika crnogorske ženske košulje.

USLOVI

Očekujemo da kroz idejno rješenje, zlatni vez bude upotrijebljen na nov, moderan i drugačiji način i na predmetima koji su bliski savremenim kupcima/turistima, a poštujući staru tehniku zlatoveza koja je zastupljena na okovratniku crnogorske ženske košulje.

Materijal na kojem se može prenijeti izrađen motiv zlatoveza (koji se veze na panami) mora biti dostupan, tj. da ga je moguće kupiti u Crnoj Gori.

Dostavljeni predlozi moraju biti u digitalnom vektorskom formatu u kolor verziji i u pdf-u.

Autorima idejnih rješenja koja odabere stručna komisija, biće isplaćena naknada u vrijednosti od 250,00€ u bruto iznosu.

Na osnovu odabranih idejnih rješenja, pristupiće se izradi prototipa u cilju kreiranja tri nova proizvoda, koja će Udruženje starih zanata i vještina NIT ponuditi tržištu.

Moguće je dostaviti više od jedne aplikacije.

NAČIN PRIJAVE

Aplikacija mora da sadrži tekstualni opis idejnog rješenja proizvoda.

Aplikaciju treba predati u zapečaćenoj glavnoj koverti koja sadrži dvije takođe zapečaćene koverte:

  1. Koverta broj 1 treba da sadrži:

– Idejno rješenje proizvoda sa obrazloženjem, štampan jednostrano na kancelarijskom papiru. Na svakom papiru u donjem desnom uglu mora stajati šifra pod kojom se autor prijavljuje.

– CD sa idejnim rješenjem proizvoda u digitalnom vektorskom obliku. Na omotu CD-a treba takođe biti upisana šifra pod kojom se autor prijavljuje. 

  2. Koverta broj 2 treba da sadrži:

– Osnovne podatke aplikanta, odštampane jednostrano na kancelarijskom papiru:

Ime i prezime, adresa i broj, pribivalište, kontakt telefon i e-mail.

Aplikanti treba da dostave glavne koverte na sljedeću adresu:

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Kralja Nikole 27a/4, 81000 Podgorica.

Na prednjoj strani koverte treba navesti opis „Prijava po Javnom pozivu za izradu idejnog rješenja proizvoda sa motivom zlatoveza“ i šifru aplikanta.

Šifra je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ni na koji način ne ugrožavaju anonimnost aplikanta. Na cjelokupnoj dokumentaciji mora biti upisana ista šifra. U slučaju kada pojedinac/tim želi da konkuriše sa više predloga, potrebno je da svaki predlog ima različitu šifru.

Prilikom izbora, prvenstveno se otvara koverta broj 1, a po donošenju konačne odluke koverta broj 2, sve u cilju očuvanja anonimnosti aplikanata.

Obavještenje o odabranim aplikacijama biće postavljeno na sajtu IPER-a tokom jula mjeseca.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefon +382 20 620 611.

Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).  U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa Glavnim gradom  Podgorica i opštinama Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.